TAILIEUCHUNG - Nghị định chính phủ số 12/2011/NĐ - CP

Nghị định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong | CHÍNH PHỦ Số 12 2011 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2011 CONG THÕNG TIN ĐIỆN TỪ CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH chức và chính sách đối với thanh niên xung phong CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ nhiệm ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh NGHỊ ĐỊNH Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên xung phong. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức thanh niên xung phong đội viên thanh niên xung phong và cán bộ quản lý thanh niên xung phong. Điều 3. Chức năng của thanh niên xung phong Thanh niên xung phong là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh té - xã hội giải quyết việc làm giáo dục rèn luyện và đào tạo thanh niên- 2 Điều 4. Nhiệm vụ cua thanh niên xung phong 1. Thám gia thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội được giao ở biên giới hải đảo những nơi có điều kiện kinh tế hội khó khăn đặc biệt khó khăn sau đây gọi chung là vùng khó khăn . 2. Tham gia thực hiện việc khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh bảo vệ môi trường trật tự an toàn giao thông bảo đảm an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác. 3. Tham gia thực hiện cai nghiện ma túy giáo dục lao động giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy và các đối tượng thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội khác. 4. Tham gia sản xuất hàng hóa cung ứng dịch vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên. 5. Giáo dục rèn luyện đào tạo và bồi dưỡng văn hóa chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất chính trị phẩm chất đạo đức và chăm lo đời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN