TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn giải bộ đề thi thử 3,4

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn giải bộ đề thi thử 3,4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH SỐ 03 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH điểm CÂU NỘI DUNG THANG ĐIỂM CâuI 1. TXĐ D R 1 Chiều biến thiên lim f x lim f x 1 nên y 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số x ro x lim f x lim -X nên x 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số x 1 x 1 y 0 x -1 2 Bản x g biến thiên -X 1 x y - y Hàn Hàn 1 l Si -a 1 số nghịc biến trên -x 1 và 1 x 1 số không có cực trị Đồ thị. tự vẽ Giao điểm của đồ thị với trục Ox là 0 0 Vẽ đồ thị Nhận xét Đồ thị nhận giao điểm của 2 đường tiệm cận I 1 1 làm tâm đối xứng 2. Giả sử M x0 y0 thuộc C mà tiếp tuyến với đồ thị tại đó có khoảng cách từ tâm đối xứng đến tiếp tuyến là lớn nhất. 1 x . Phương trình tiếp tuyến tại M có dạng y -- - x - x0 xo -1 xo -1 1 x22 -- T x - y 0 x - 1 2 x - 1 2 1 Ta có d I tt põ r 1 xữ 7 1 4 2t 1 t 1 1 1 1 Xét hàm sô f t . t 0 ta có f t - ị 177 1 14h f t 0 khi t 1 Bảng biến thiên từ bảng biến thiên ta có d I tt lớn nhất khi và chỉ khi t 1 hay x0 1 1 xo 2 X0 0 Với x0 0 ta có tiếp tuyến là y -x Với x0 2 ta có tiếp tuyến là y -x 4 CâuII 1. Phương trình đã cho tương đương với 2 cos4x cos2x ặ 3 cos2x 1 sin2x 4cos3xcosx 2a 3cos2x 2s inxcosx cosx 0 2cos3x 5 3cosx sinx Page 2 of10 n cosx 0 x kfi 2 2cos3x 3cosx sinx cos3x cos x- ft 3x x- k 2n 6 n 3x - x k 2ft 6 2. X x - kx 12 11 lĩ 13n . vì x 10 I x x x x ka 2 12 24 24 x - 24 2 x y 0 ĐK ị 5 . x y Hệ phương trình Í33x-2y - 0 1 33x-2y 0 33x-2y - 0 2y - x y ly Jx lx - y yfỹ 1 0 l2y - x 0 33x-2y 0 do yfĩỹ Jx ựx - y y ỹ 1 0 33x-2y - 0 L .2 y x 32x 2y x 2 0 1 Giải 1 3 3 32x - 0 P 2x - 5. t x 4 0 2 2 3_ 3 x 1 3 3 x 4 x 0 x log3 4 . 2 Page 3 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN