TAILIEUCHUNG - Quyết định số 946/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Quyết định số 946/2019/QĐ-UBND ban hành Quy trình các bước từ khi đề xuất dự án đến giao đất, thuê đất cho nhà đầu tư đối với các dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La. | Quyết định số 946/2019/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SƠN LA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 946/QĐ­UBND Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CÁC BƯỚC TỪ KHI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẾN GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT CHO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG QUA HÌNH THỨC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỀU 73 LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.