TAILIEUCHUNG - Để có được tinh thần hợp tác trong tổ chức

Muốn xây dựng tinh thần hợp tác trong tổ chức cần nhớ nguyên lý vững bền của thế ba chân vạc : biết cách thể hiện ý chí ; chăm lo phát triển quan hệ nhân sự và thể hiện cảm xúc tình người . Ba yếu tố này phải cân bằng để có được sự bền vững của kim tự tháp Ai Cập. | Để có được tinh thần hợp tác trong tổ chức Muốn xây dựng tinh thần hợp tác trong tổ chức cần nhớ nguyên lý vững bền của thế ba chân vạc biết cách thể hiện ý chí chăm lo phát triển quan hệ nhân sự và thể hiện cảm xúc tình người. Ba yếu tố này phải cân bằng để có được sự bền vững của kim tự tháp Ai Cập. Phải biết cách thực thi quyền lực hi nghiên cứu cách thức các nhà lãnh đạo tài năng tiến hành công việc các nhà tâm lý học đi đến kết luận động cơ khiến người ta nỗ lực để đạt được vị trí quản lý cao là do nhu cầu quyền lực. Trò chơi quyền lực là một phần của quán lý người chơi tốt nhất là người ham thích trò chơi nhất. Người tìm kiếm quyền lực có thể dựa vào nỗ lực cần mẫn để đạt được vị trí thực hiện quyền lực trên nhiều người. Vì sự thỏa mãn việc thực thi quyền lực nên người quản lý cấp cao không muốn chia sẻ quyền lực cho quản lý cấp dưới - những người mà một ngày nào đó có thể thay thế họ. Tương tự các nhà quản lý cấp dưới một mặt muốn chia sẻ quyền lực với cấp trên mặt khác không muốn chia sẻ quyền lực với cấp thấp hơn. Điều này khiến cho tính hợp tác giữa cá nhân và ngay cả các đơn vị trong một tổ chức không phát triển được. Để hạn chế yếu tố này các nhà quản lý phải được huấn luyện để có thể thực thi quyền lực thích hợp theo mỗi tình huống trên cơ sở mối quan hệ giữa con người với nhau trong tổ chức. Giúp họ nhận ra quyền lực thực sự là kiến thức kỹ năng và sức mạnh của tính cách cá nhân chứ không phải từ vị trí. Hơn nữa quá dựa vào quyền lực từ vị trí của mình mang lại có thể làm cho tinh thần học hỏi thăng tiến nghề nghiệp của nhà quản lý bị thui chột. Ngoài ra khi thiếu kiến thức và kỹ năng thực hiện công việc các nhà quản lý cần phải biết làm thế nào để chia sẻ quyền lực với nhân viên nhằm đạt được kết quả tốt nhất Mặt khác nếu có đủ kỹ năng và tính cách để tiến hành công việc đạt kết quả các nhà quản lý phải biết tránh thực thi quyền lực mà mình không có. Quản lý là gánh vác trách nhiệm Nhiều người mong ước đạt được vị trí quản lý cao là đề hưởng lương .