TAILIEUCHUNG - Tài liệu LIÊN TỪ (Conjunctions)

Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ .): | LIEN Tư Conjunctions 1. Định nghĩa Liên từ là từ dùng để nối các từ loại cụm từ hay mệnh đề. 2. Phân loại Liên từ được chia làm hai loại chính a. Đẳng lập song song Dùng loại liên từ này để nối những các từ loại hoặc cụm từ nhóm từ cùng một loại hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau tính từ với tính từ danh từ với danh từ . Ví dụ He and I are students. She is beautiful and kind. They are learning to read and write. b. Liên từ phụ thuộc Loại liên từ phụ thuộc nối kết các nhóm từ cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu. 3. Những liên từ Đẳng lập song song Những liên từ Đẳng lập gồm AND Ví dụ She is a good and loyal wife. I have many books and notebooks. BOTH . AND Ví dụ She is both good and loyal. They learn both English and French. AS WELL AS Ví dụ He has experience as well as knownledge. NO LESS THAN Ví dụ You no less than he are very rich. NOT ONLY . BUT ALSO Ví dụ He learns not only English but but also Chinese. I like playing not only tennis but also football. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN