TAILIEUCHUNG - Bánh chưng: Cái nhão, cái săn

Tôi xin dùng hình ảnh hai cái bánh này để mô tả hai loại doanh nghiệp, mà tùy cách quản lý, hoạt động của chúng sẽ hữu hiệu hay không. Cái bánh Chưng săn tiêu biểu cho một doanh nghiệp được quản trị theo khoa học; cái bánh nhão là cho một cái được quản trị theo sự thuận tiện. Các sợi lạt là hình ảnh về sự quản lý của chính quyền, những thứ được áp từ bên ngoài vào doanh nghiệp. | Bánh chưng Cái nhão cái săn Chủ nhật 12 09 201 0Chúng ta đều biết bánh Chưng. Khi gói các bà thường nén chặt nếp đậu thịt lá . vào với nhau và bảo là gói chắc tay ngược lại các cô trẻ chưa quen làm thường gói lỏng tay. Cái bánh nào cũng có bốn sợi lạt buộc chung quanh nhưng khi luộc chín bánh gói chặt tay sẽ chắc còn bánh lỏng tay sẽ bị nhão. Tôi xin dùng hình ảnh hai cái bánh này để mô tả hai loại doanh nghiệp mà tùy cách quản lý hoạt động của chúng sẽ hữu hiệu hay không. Cái bánh Chưng săn tiêu biểu cho một doanh nghiệp được quản trị theo khoa học cái bánh nhão là cho một cái được quản trị theo sự thuận tiện. Các sợi lạt là hình ảnh về sự quản lý của chính quyền những thứ được áp từ bên ngoài vào doanh nghiệp. Nếu chồng ba cái bánh Chưng săn theo hình chữ U hoa ngược chúng sẽ đứng nhưng với ba cái nhão chúng sẽ đổ. Ba cái bánh chồng lên nhau tiêu biểu cho một tập đoàn kinh tế chồng bánh đứng là một tập đoàn mạnh chồng đổ là yếu. Hình ảnh này giải thích yếu tố căn bản tạo nên một tập đoàn. Sự đổ vỡ của Vinashin khiến chúng ta phải xem kỹ hơn yếu tố đó. Và đó là sự điều hành và quản lý doanh nghiệp. Phân loại các cách thức điều hành và quản lý doanh nghiệp Việc điều hành và quản lý một doanh nghiệp hay công ty trong học thuật được gọi là quản trị kinh doanh business administration hay quản trị doanh nghiệp. Sách vở tài liệu về các đề tài này thường xoay quanh một số chủ đề như nhân sự sản xuất tài chính tiếp thị . và có vẻ như giống nhau. Tuy nhiên kết hợp lý thuyết với thực tế đã tự thân trải nghiệm tôi thấy có bốn trình độ quản trị doanh nghiệp. Đó là - Mức 1. Quản trị theo sự thuận tiện QTTT . Có từ xưa tới nay hoặc khi bất cứ ai bắt đầu lập một doanh nghiệp. Quản lý xí nghiệp nằm ở đây. - Mức 2. Quản trị theo khoa học QTKH . Bắt đầu từ 1910 đến nay nhưng đã hoàn thiện vào cuối thập niên 1960. - Mức 3. Quản trị tiên tiến tiếp nối mức 2 bắt đầu từ 1980 đến nay. - Mức 4. Hiện đại tiếp theo mức 2 hay 3 bắt đầu từ 1990 đến nay. Cả bốn trình độ này đều tồn tại trong