TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội. | Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 4M QĐ-LĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 3Ẵ tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ TRƯỞNG Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HÔI Căn cứ Nghị định số 106 2002 NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48 2013 NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội và Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Pháp chế Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng để b c - Các Thứ trường - Bộ Tư pháp Cục Kiểm soát TTHC - UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW - Lưu VT BTXH VPQGGN. KT. Bộ TRƯỞNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠqg NHÀ NƯỚC CỦA Bộ LAO ĐỘNG - Kèm theo Quyết định sổ JịlQ QĐ-LĐT của Bộ trưởng Bộ Lao động - Tfỉù ì VÀ THỦ TỤC G QUẢN LỶ VÀ XÃ HỘI Ỷthĩbỉgq năm 2016 PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính cấp xã Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sông trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Bảo trợ xã hội UBND cấp xã 2. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.