TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ"

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp công nợ" | Bộ (Sở) : Đơn vị : BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ Tài khoản :. Mã Tên KH/NCC Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN