TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm"

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho đầu năm" | Bộ (Sở) : Đơn vị : BÁO CÁO TỒN KHO ĐẦU NĂM Kho :. STT Tên Số lượng Số tiền Loại: Cộng loại Cộng kho Note : Group by Stock 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN