TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán"

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán" theo Mẫu số B09­H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­ BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) | Đơn vị : Mẫu số B09-H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Năm 200 Đơn vị tính : STT CHỈ TIÊU Mã số Dự toán Thực hiện So sánh Số tương đối Số tuyệt đối A B C 1 2 3 4 I Tổng số thu trong kỳ 01 1 Thu phí, lệ phí 02 2 Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ 03 3 Thu sự nghiệp khác 04 II Kinh phí NSNN cấp 05 1 KP hoạt động thường xuyên 06 2 KP thực hiện đề tài NCKH 07 3 KP thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước 08 4 KP thực hiện CT mục tiêu quốc gia 09 5 KP thực hiện tinh giảm biên chế 10 6 KP thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác 11 7 KP đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị 12 8 KP khác 13 III Tổng số chi trong kỳ 14 1 Chi hoạt động thường xuyên 15 Chi cho người lao động 16 Quản lý hành chính 17 Hoạt động nghiệp vụ 18 Tổ chức thu phí, lệ phí 19 Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ 20 Mua sắm, SCTX TSCĐ 21 Chi hoạt động thường xuyên khác 22 2 Chi thực hiện đề tài nghiên cứu KH 23 3 Chi thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của nhà nước 24 4 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 25 5 Chi tinh giản biên chế 26 6 Chi nhiệm vụ đột xuất được cấp thẩm quyền giao 27 7 Đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị 28 8 Chi khác 29 IV Các khoản phải nộp Nhà nước 30 1 Nộp phí, lệ phí 31 2 Nộp thuế 32 3 Nộp khác 33 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN