TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp; phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 504-VINACONEX. | ĐỒNG TRỌNG CHIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ --------------------------------------- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ Đồng Trọng Chiến Chuyên ngành QTKD Đề tài: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 504VINACONEX KHOÁ 2009 Hà Nội – Năm 2012 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan 4 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 5 Danh mục các bảng 6 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 8 PHẦN MỞ ĐẦU 9 CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Quản lý hoạt động của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường Phương pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp Đánh giá mức dộ đáp ứng, phù hợp về trình độ (cấp độ) chuyên môn được đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp Đánh giá chất lượng công tác của đội ngũ CBQL doanh nghiệp. Các nhân tố và phương hướng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp CHƯƠNG 2 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 504-VINACONEX Các đặc điểm và tình hình hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng 504-Vinaconex Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBQL của công ty CP xây dựng 504-Vinaconex Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về ngành nghề được đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý công ty CP xây dựng 504-Vinaconex Đánh giá mức độ đáp ứng, phù hợp về cấp độ chuyên môn được 1 11 11 16 22 24 24 26 33 40 47 48 52 đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý công ty CP xây dựng 504-Vinaconex Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp bằng cách khảo sát chất lượng công tác Những nguyên nhân của tình hình chất lượng CBQL chưa cao của công ty CP xây dựng 504-Vinaconex Mức độ sát đúng của kết quả xác định nhu cầu và quy hoạch thăng tiến cán bộ quản lý doanh nghiệp 54 57 57 Mức độ hấp dẫn của chính

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.