TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2013 môn Vật lý (Mã đề 368)

Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2013 môn Vật lý (Mã đề 368) nhằm giúp các em cũng cố lại các kiến thức đã học và có thêm tự tin khi bước vào phòng thi. Để nắm vững nội dung kiến thức đề thi tài liệu. | ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) Mã đề thi 368 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết: hằng số Plăng h = 6,–34 ; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,–19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Đặt điện áp ổn định u = U0cos ω t vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua cuộn dây trễ pha π so với u. Tổng trở của cuộn dây bằng 3 A. R 3. B. 2R. C. R 2. D. 3R. Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 và giá trị cực đại của điện tích trên một bản tụ điện là q0. Giá trị của f được xác định bằng biểu thức q I q I A. 0 . B. 0 . C. 0 . D. 0 . 2πI0 2q 0 2πq 0 πI0 Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 10 Ω và cuộn cảm thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch bằng A. 320 W. B. 160 W. C. 120 W. D. 240 W. Câu 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là A. 100 cm/s. B. 25 cm/s. C. 50 cm/s. D. 75 cm/s. Câu 5: Trong phản ứng hạt nhân: A. prôtôn. 19 9 F + p → 16 O + X , hạt X là 8 B. pôzitron. C. hạt α. D. êlectron. Câu 6: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do thì A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. B. năng lượng từ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.