TAILIEUCHUNG - Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện

Bài viết Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam theo đánh giá từ bên ngoài: Lựa chọn các tiêu chí cần cải thiện trình bày nghiên cứu về yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu, từ đó nhận diện những vấn đề, chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cần cải thiện trong thời gian tới,. . | NGHIEN CUfU TRAO DOI MOI TRl/CfNG KINH DOANH VA NANG LI/C CANH TRANH VIET NAM THEO DANH GIA TUT BEN NGOAI: Ll/A GHQN CAC CHI TIEU CAN CAI THIEN Nguyen Dinh Cung*, Nguyen Minh Th^o** Tron^ thdi gian qua, nhiiu td chue da ddnh gid De cdi thi^n manh m5 mdi trudng kinh doanh, vd xip hgng ve mdi truong Mnh doanh vd ndng nang cao vi th6 ndng luc canh tranh quoc gia, vd life cgnh tranh qudc gia, trong do cd Bdo cdo de cdc ket qua cdi thien trong nudc dugc cae to Moi irudng Mnh doanh cua Ngdn hdng Thi gi&i chiic qudc te uy tin thiia nhdn doi hdi phdi vd Bdo cdo ndn^ It^ec cgnh tranh todn cdu eiianghien ciiu day du ve yeu cdu cai thi$n mdi Diin ddn Mnh te thi gidi. Kit qud cho thdy mdi trudng kinh doanh, ndng cao nang l\ic canh tru&ng Mnh doanh vd ndng lifc cgnh tranh eua tranh theo thong 1$ quoc te va chudn muc toan Vi^t Nam dugc ddnh gid a muc khiem tdn, ihdp cau trong dieu ki$n hgi nhap ngay cdng sdu xa so v&i ede nu&c trong ASEAN 4. Bdi viit nc^ rong. Bdi vi6t ndy phdn tich eachtiuicddnh gid, nghiin cicu viyeu cdu eai thiin mdi trudng Mnh xhp hgng mdi trudng kinh doanh, ndng luc cgnh doanh, ndng cao ndng luc egnh tranh qude gia t r ^ tur quan diem ciia hai td chiic cd tam dnh iheo thdng le qudc ti vd chudn mycc todn cdu tichudng Idn tdi viec l^a chgn chinh sdch cua cae do nhgn di$n nhicng vdn di, cMsd ve mdi trudng qudc gia, dd Id Diln ddn kinh td the gidi (trong Mnh doanh vd nang luc cgnh tranh cdn cdi thiin Bdo cao Ndng li;rc canh tranh todn cdu) va Ngan trong th&i gian t&i. hdng Thh gidi (trong Bdo cao Mdi trudng kinh Tir kh6a: M6i tnrcmg kinh doanh, n ^ g l\ic doanh). Bai vilt eung tim hilu chi tiet nhiing danh gid, xip hang cua cae to chiic ndy ddi vdi canh tranh quoc gia, c^i each th€ che Vi$t Nam vd so sdnh vdi nhdm nude ASEAN 4^, tu dd nhgn dien nhung via dh, chi so ve moi 1. D^t vin ak Trong nhiing nam qua, nhn kinh tk nudc ta da trudng kinh doanh va nang luc cgnh tranh cin c6 nhimg chuyen bien tich c\rc, thuc d4y tang cdi thien. Theo dd, bai vilt duge cdu tnic

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.