TAILIEUCHUNG - Đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội và một số khuyến nghị chính sách

Bài viết Đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội và một số khuyến nghị chính sách trình bày 4 nội dung về bài viết như sau: Những mặt tích cực, những mặt hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, một số khuyến nghị nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội,. . | D D D MOI TRUdNG KINH DOANH D D DAU T I / C O N G CHO NONG NGHiep, NONG DAN, NONG THON HA NOI VA MOT S6 KHUYDN NGHI CHfNH SACH N g u y e n Qud'c T h a i * Khu vflc ndng thdn cua thfinh phd' Ha Ndi cd didn tich khoang km^, chilm 88% dien tich tfl nhien tfl nhien cua Thanh phd', vdi 401 ddn vi h a n h chi'nh e l p xfi, dfin sd' khoang 3,82 t n d u ngadi, ehid'm 63% tong so' dfin cua Thfinh phd. Do vfiy, tang cadng d i u tu cdng de thuc dfiy khu vflc nfiy phat tridn nhanh vfi b i n vflng co y nghia dfic bidt quan trgng trong qua trinh phat trien kinh td' - xa hdi cua Thanh phd' nhflng nam tdi. Thflc te dd ddi hdi phai danh gia lai d i u ta cdng cho ndng nghidp, ndng ddn, ndng thdn tren dia ban thfinh phd' trong nhiing nam qua dd rut ra nhflng khuye'n nghi nhfim nfing cao hieu qua cua hoat dgng nay trong thdi gian tdi. I . Nhufng m a t t i c h cflc Trong nhflng nam qua, dau ta cdng cho ndng nghidp, ndng dan vfi ndng thdn Ha Ngi c6 nhflng mat tieh efle dadi day. ThU nhd't, ddu tu cdng cho ndng nghiep, ndng ddn vd ndng thdn thdnh phddUdc tdng cUdng (Hinh 1). H i n h I: V o n d a u tfl cdng cho n d n g nghiep, n o n g dan, n o n g t h o n Ha Ngi giai d o a n 2006 - 2011 ( t r i e u d o n g ) 8 7 26S OUU ^M 383 ^ H oaa 000 n20D7 N3m2n0fi Nguon: UBND thanh phd Ha Noi, Bao cao "Tinh hinh thdc hien chinh sach, ] cong cho nong nghiep, n6ng dan va nong thon". 'Nguyen Quoc Thai, Tieh si Kinh te, ViSn Kinh t l - Hoc vidn Chinh tri Hanh chinh quoc gia Hi Chi Minh. Sff48 (7+8^012) OUAN Lt KINH TE E • ' I j i ' i l i l Mfti TBIIttNB KIMH DOANH eAu TLf cONG CHO NONG NGHISP, NONG PAN, NONG THON Trong giai do^n 2006 - 2011, ty 1$ din W hkng nam cho khu vUc nong th6n tren dia b^n th^nh ph6' ng^y ckng tang, vii(?t ySu cliu m^ Th^nh uy Hk Noi d l ra cho linh vuc nky. Nam 2009, d^t 31,8% te'ng d i u tU t a ng6n sach t h i n h pho''; nam 2010, d^it 34,2%; nam 2011, dat 39,5%; vucjt so vdi yeu ciu d l ra tilong Cing 14 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.