TAILIEUCHUNG - Kỹ năng để quản lý thời gian hiệu quả

Quản lý nghĩa là làm việc và tổ chức cùng với người khác .Phần lớn thời gian bạn đã dùng tiếp,tổ chức công việc với nhân tổ chức với người khác ,bạn phải biết tự tổ chức và quản lý thời gian của chính lý thời gian hiệu quả đem lại nhiều lợi ích thuyết phục:Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn,giảm căng thẳng,tăng hiệu quả. | QUAN LY THỜI GIAN Thời gian là quy báu cho nhà lãnh đạo. Dù ở trong công việc nào bạn vẫn phải biết quản ly thời gian cua mình. Khong co khác biệt nào giữa các cáp lành đạo. Làm quàn ly thường là giao việc cho người khác. Du vậy ban khong thế to chức giao việc hiệu quà nếu ban khong tự mình to chức cho mình. Thời gian là tài nguyện hiếm hoi. Tự to chức và sáp xếp trách nhiệm co y nghĩa là to chưc và sử dung quy thời gian của ban cho cà nhàn hay trong cong việc ban càn xày dựng cho mình một chường trình làm việc xác định ro quy thời gian nào dành cho việc nho ít quan trong và dành nhiều thời gian hờn cho việc lờn quan trong hờn. Tính chất phực tap trong to chức ngày nay khiến cho ban phái thực sự quan tàm đến việc sáp xếp chường trình sao cho tàn dung thời gian tót nhất đế đát hiệu quà cao nhất. Càn phái thích ứng đế xác định đung đàn thán trong nhưng điệu quan trong thát sự cho du cà nhàn hay trong cong việc. Ban phái suy tính như váy trườc khi bát đàu chường trình hành đọng nào đế tàn dung toi đa thời gian co đườc. Ban càn xác định và phàn tích việc sư dung cua ban hiện nay. Chung toi đệ nghị háy giám thiếu nhưng điệu ngàn trờ thời gian cua ban và đày là vài y kiến thưc tế co thế giup ban khác phục. Sau cung đế nghị ban láp ra mọt phường án riêng trong đo ban sệ quàn ly thời gian cua mình mọt cách đếu đặn. Quản lý thời gian Quàn ly nghĩa là làm việc và to chưc cung vời người khác. Phàn lờn thời gian ban đa dung đệ giao tiếp to chức cong việc vời nhàn viện. Muon to chức vời người khác ban phái biết tư to chức và quàn ly thời gian cua chính mình. Quàn ly thời gian hiệu quà đếm lai nhiệu lời ích thuyết phuc - Làm cho cuộc song dế dàng hờn - Giám càng tháng strếss - Tàng hiệu quà - Tàng niệm vui trong cong việc - Tàng nàng suất cua cà nhàn và táp thế - Tàng thời gian riếng tư cho ban dung Quàn ly thời gian hiệu quà sệ giup ban suy nghĩ thếm cho cong việc quan trong và thì giờ giai trí. Nám chư A trong quàn ly thời gian hiệu quà sờ đo 1 Sơ ĐỒ ĐỂ QUAN ly thời gian tồt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN