TAILIEUCHUNG - FileWing - Khôi phục và xoá file triệt để

FileWing là công cụ hữu ích trong trường hợp cần khôi phục fikle bị xóa nhầm, . | FileWing Khôi phục và xoá file triệt để Abelssoft 09 02 2011 Authored by Abelssoft FileWing Khôi phục và xoá file triệt để Introduction FileWing là công cụ hữu ích trong trường hợp cần khôi phục file bị xóa nhầm hoặc đế xóa file một cách triệt đế mà không sợ người khác khôi phục và sử dụng về sau. Mặc dù đã xóa file khỏi Windows nhưng dấu vết của file đó vẫn còn lưu trữ trên ố cứng. Dứa vào dấu vết này những phần mềm chuyên dụng có thế khôi phục lại các file đã bị xóa. Điều này có thế giúp người dùng khôi phục lại các file bị xóa nhầm nhưng đôi khi những dữ liệu riêng tư đã xóa lại bị người khác khôi phục và sử dụng trái phép. Để g i ả i q u yết t r i ệt để vấn đề n à y bạ n có t h ể n h ờ đến s ự t rợ g i ú p c ủ a FileWing. Download Dow n loa d F i lew i n g m iễ n p h í tại http How to use ileWing ileWino tì Q H tì- g x---------------------- ơn g trì n h m iễ n p h í n h ưn g n gười dù n g p h ả i đă n g ký mã kíc h h oạt c h ươn g trì n h. Trong lần đầu tiên sử dụng một hộp thoại hiện ra bạn điền đầy đủ thông tin họ tên email và nhấn vào tì Get free u n l oc k cod e n ow . o 2 - O c h ờ tro n g giây l át Abelssoft sẽ g ửi cho bạn email c hứa mã kíc h h oạt ch ươn g trì n h . Kh ởi độn g l ạ i c h ươn g trìn h đ iề n mã kíc h h oạt và o khu n g u n l oc k Cod e và nh ấn n út Unlock now để bắt đầ u s ử d ụ n g c h ươ n g t rì n h. Sa u kh i kíc h h oạt h ộp th oạ i mới h iệ n ra h ỏi n g ười d ù n g m u ốn s ử d ụn g c h ức n ăn g n à 0 c ủ a c h ươn g trì n h. C hươn g trìn h sẽ c u n g cấp 2 c hế độ s ử d ụ n g th eo từn g b ước h oặ c g ia 0 d i ệ n trực qu a n . c h Ọ n Scan Disk để q u ét và kh ô i p h ụ c fi I e h oặ c c h ọn E ra se F i les 0 r D r ive rs để th ực h iệ n c h ức n ă n g xóa d ữ I iệ u an toà n h oặ c c h Ọ n Exit Wizard để bỏ q u a c h ế độ sử dụ n g n ày và đến với g i a o d i ệ n c h ín h c ủ a FileWing. WINGFILE Từ g ia o d iệ n c h ín h cá c chức năn g c ủ a FileWing đ ược I iệt kê ở me n u bê n trá i

TỪ KHÓA LIÊN QUAN