TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn: Tiếng Nga - Đề số 2

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành tiếng Nga có thêm tài liệu học tập và ôn thi, đề kiểm tra học kì 1, lớp 6 môn "Tiếng Nga - Đề số 2" dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 2 I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. 2 điểm 1. Mon gpyr yneHHK. . A. eẻ E. ero B. ux 2. Mbi Ha cTagnoH. A. udy E. uòẻmb B. udẻM 3. 51 He aiiaio. . . . . . 3To cnoBapb. A. ueũ E. l b A B. Hbẻ 4. Hana vo7i iio . . . . . My3biKy A. cnymaw E. cnymaeM B. cnymamb II. Sử dụng từ cho trong ngoặc đơn để trả lời câu hỏi. 2 điểm 1. - Kyga ngyT peÕATa meamp - . 2. - Tge 7KIIB T 1 kiBJiiK II I la ui òepeeHH - . 3. - Kyga ugẽT Bepa noHmà - . 4. - 1 ge paỗOTaeT TBoa cecTpa saeoò III. Trả lời câu hỏi. 2 điểm 1. KaK TUÕa 3OByT 2. Tbi 3Haemb KaK no-pyccKH công viên IV. Trong 6 câu cho dưới có 4 câu sai. Đánh dấu V vào câu sai và sửa lại cho đúng. 4 điểm 1. Hama ceMba 7KIIBVT B gepeBHe. 2. Mon pognTenn OT ibixaiOT dOMa. 3. Moa nana HHTaeT raseTỵ. 4. He 3iiaio_ Ibẽ 3TO nncbMO. 5. Kona n 1 IeT 71 cennac ngẽT B ụnpK. 6. ÁHHa neTpoBHa paỗOTaeT B .