TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra số 2 môn: Tiếng Anh 5 - Trường Tiểu học Liên Hương 1 (Năm học 2015-2016)

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí đề kiểm tra số 2 môn "Tiếng Anh 5 - Trường Tiểu học Liên Hương 1" năm học 2015-2016 dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HƯƠNG 1 Lớp 5 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 Họ và tên . Thời gian 35 phút Marks Speaking Total PART 1 LISTENING 15 minutes Question 1. Listen and draw the line 1pt Question 2. Listen and write the words 1 5pt Tom What s your favourite s_____rt Quan Quan It s t__le t_nni_s. Quan What about you Tom I don t like sport. I prefer game. Quan What s your favourite game Tom It s Fa_m Town a computer game Quan Oh I don s know that game. Have you got it in your c_mput_r Tom Yes of co_rse. l VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Question 3. Listen and number PART 2 READING AND WRITING 15 minutes Question 4 Look and read. Put a tick or a cross in the box. 1pt They re play suttlecock sport. I m reading The Starfruit Tree. Snow White is beautiful and gentle. I like play hide-and-seek VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Question 5 Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. 3pt wmismngi Lia Aabb____________ mlania mniabdot______________ icnpci elehapnt_______________ akraet _______________ kagnaoro Darong Bllas________ essch ale PART 3 SPEAKING 5 minutes 1pt Comment

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    63    0    19-09-2021