TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 6

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | c ảnh ảo cách gương 15 cm d ảnh ảo cách gương 30cm e ảnh ở vô cực. 539. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính qua gương cầu cho ảnh ảo cách gương 10cm. Vật cách gương 20cm. Tiêu cự của gương cầu ngày bằng a 20cm b - 20cm c 10cm d - 10cm e - 15cm. 540. Vật AB vuông góc với trục chính tại A qua gương cầu cho ảnh tại tâm C của gương. Biết vật cách gương 24cm. Tiêu cự của gương có độ lớn bằng a 24 cm b 12cm c 36cm d 48cm e Không xác định được vì thiếu dữ liệu Đề chung cho các câu 541 542 543 544 545 Gương cầu lõm có đường rìa hình. Điểm sáng S di chuyển trên trục chính giữa gương và màn E đặt vuông góc trục chính. Gương và màn cách nhau đoạn 0M 3m. Hình vẽ 541. Di chuyển S từ sát gương đến màn. Người ta nhận thấy có hai vị trí của S cho trên màn một vết sáng tròn có bán kính bằng bán kính đường rìa của gương. Hai vị trí đó là a Tâm gương C và tiêu điểm F b Tiêu điểm F và đỉnh gương 0 c Đỉnh gương 0 và tâm gương C d Tâm gương C và vị trí trung điểm của 0M e Tiêu điểm F và điểm ngòai F qua gương cho ảnh thật S ở trung điểm của 0M 542. Biết hai vị trí trên của S cách nhau 5cm tiêu cự của gưong bằng a 25cm b 35cm c 36cm d 50cm e 20cm 543. Để ảnh S nằm ngay tại màn l S có vị trí cách gương đoạn a 30cm b 50cm c 27 3cm d 43 2cm e 34 5cm 544. Để vết sáng tròn trên màn có bán kính gấp ba lần bán kính rìa gương và ảnh S của S là ảnh thật thì S cách gương đoạn a 50cm b 37 5cm c 75cm d 40cm e 30cm 86 545. Để vết sáng tròn trên màn có bán kính gấp bốn lần bán kính rìa gương và ảnh S là ảnh ảo thì S cách gương đoạn a 20cm b 10cm c 15cm d 12 5cm d 5cm 546. Gương và màn đặt song song nhau. Di chuyển điểm sáng S trên trục vuông góc với màn giữa gương và màn. Gương đó phải là gương gì để kích thước vết sáng trên màn luôn lớn hơn kích thước của gương. a Gương phẳng b Gương cầu lõm c Gương cầu lồi d Gương phẳng và gương cầu lồi e Gương cầu lồi và gương cầu lõm 547. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm tiêu cự 20cm. ảnh AB của AB là ảnh thât cao gấp 3 lần vật. Vật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN