TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm vật lý part 3

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm vật lý part 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 190. Sóng kết hợp được tạo ra tại 2 điểm S1 và S2. Phương trình dao động tại A và B là u sin20 t. Vận tốc truyền của sóng bằng 60 cm s. Phương trình sóng tại M cách S1 đoạn d1 5 cm và cách S2 đoạn d2 8 cm là a uM 2sin 20 t - Ỉ3 6 b uM 2sin 20 t - 6 c uM 2sin 20 t - 4 5 d uM 2sin 20 t e uM 0 191. Dùng âm thoa có tần số dao động bằng 440 Hz tại dao thoa trên mặt nước giữa 2 điểm A B với AB 4 cm. Vận tốc truyền sóng 88 cm s. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn thẳng AB là a 41 gợn sóng b 39 gợn sóng c 37 gợn sóng d 19 gợn sóng e 21 gợn sóng. Chú ý số gợn sóng trên đoạn A B không tính đến 2 điểm A và B. 192. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước 2 nguồn kết hợp A B dao động với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A B những khoảng d1 30 cm d2 25 5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy các cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là a 36 cm s b 24 cm s c 18 cm s d 12 cm s e Đáp số khác. 193. Trên dây có sóng dừng với tần số dao động là 10 Hz khoảng cách giữa 2 nút kế cận là 5 cm. Vận tốc truyền sóng trên đay là a 5 cm s b 50 cm s c 100 cm s d 10 cm s e 20 cm s. 194. Sợi dây có sóng dừng vận tốc truyền sóng trên dây là 200 cm s tần số dao động là 50 Hz. Khoảng cách giữa 1 bụng và 1 nút kế cận là a 4 cm b 2 cm c 1 cm d 40 cm e 10 cm. 195. Dây dài 1m trên dây có sóng dừng. Người ta thấy ở 2 đầu là nút và trên dây có thên 3 nút khác. Tần số dao động là 80 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là a 40 m s b 40 cm s c 20 m s d 20 cm s e 10 m s 35 196. Trong thí nghiệm Melde sợi dây có p 2 5 g m được căng bởi lực F 1 N và dao động với tần số 40 Hz. Muốn dây rung thành 3 múi thì độ dài dây là a 1 5m b 0 5m c 0 8m d 1m e Đáp số khác. 197. Trong thí nghiệm Melde về sóng dừng dâu dao động với tần số 10 Hz dây dài 2 m. Lực căng dây bằng 10 N. Dây rung thành 2 múi. Khối lượng 1 đơn vị chiều dài dây là a 25g b 20g c 5g d 50g e 2 5g 198. Dây AB nằm ngang dài 1 5m đầu B cố định còn đầu A được cho dao động với tần số 40 Hz. Vận tốc truyền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN