TAILIEUCHUNG - Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương - CHƯƠNG 9: DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ÐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA I. II. GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA VÀO DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ 1. Hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải 2. Ðiều kiện kinh doanh doanh dịch vụ hàng hải | CHƯƠNG 9 DỊCH VỤ GIAO NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU A. DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA I. GIỚI THIỆU II. CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA VÀO DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ 1. Hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải 2. Điều kiện kinh doanh doanh dịch vụ hàng hải III. PHẠM VI CỦA DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ 1. Đại diện cho người xuất khẩu 2. Đại diện cho người nhập khẩu 3. Các dịch vụ khác IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 1. Doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận hàng hoá 2. Quyền nghĩa vụ của khách hàng 3. Giới hạn trách nhiệm 4. Các trường hợp miễn trách nhiệm 5. Quyền cầm giữ và định đoạt hàng hoá V. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN 1. Các tổ chức của chính phủ 2. Các tổ chức tư nhân VI. XU HƯỚNG MỚI TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VẬN TẢI VÀ NGƯỜI GIAO NHẬN HÀNG HOÁ B. GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU I. GIÁM ĐỊNH HÀNG HOÁ 1. Khái niệm 2. Yêu cầu giám định hàng hoá 3. Quyền và nghĩa vụ của bên yêu cầu giám định hàng hoá 4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định hàng hoá 5. Uỷ quyền giám định hàng hoá II. KIỂM TRA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHẤT LƯỌNG HÀNG HOÁ XNK A. DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ I. GIỚI THIỆU TOP Giao nhận hàng hoá là gì Dịch vụ giao nhận hàng hoá là hành vi thương mại theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi tổ chức việc vận chuyển lưu kho lưu bãi làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng của người vận tải hoặc của người làm dịch vụ giao nhận khác gọi chung là khách hàng . Người làm dịch vụ giao nhận khi nhận việc vận chuyển hàng hoá thì phải tuân theo quy định của pháp luật chuyên ngành về vận tải. Trong xu thế thương maiũ toàn cầu hoá cùng với sự phát triển nhiều hình thức vận tải mới trong những thập niên qua. Ngày nay người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá giữ vai trò quan trọng trong vận tải và buôn bán quốc tế. Những dịch vụ người giao nhận thực hiện không chỉ dừng lại ở các công việc cơ bản truyền thống như đặt chổ đóng hàng nơi dùng để kiểm tra hàng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.