TAILIEUCHUNG - Luận văn: “Đầu tư trực tiếp của EU vào Việt Nam, thực trạng và triển vọng"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: “đầu tư trực tiếp của eu vào việt nam, thực trạng và triển vọng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | mục lục LỜI NÓI CHƯƠNG I Cơ sở LÝ luận về Ẩu TƯ TRựC tiếp Nưíc I. VAi TRÒ VÀ BẢN chất của đau tư trực TiẾP nước NGOÀi FDI .4 1. Các lý thuyết vể đẩu tư trực tiếp nước ngoài FDI .4 2. Bản chất và vai trò của II. chính sách của các Nước đang phát TRiỂN Đối với HOẠT ĐỘNG 1. Vai trò Chính phủ .21 2. Các loại hình đẩu tư trực tiếp .22 CHƯƠNG II KHÁI quát về eu và tình HÌNH Ẩu TƯ Trực tiếp CỦA EU vÀO VIỆT I. KHáì quát vỂ LiÊN MiNH châu Âu EU .25 1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển của 2. Cơ cấu của EU .27 3. Tiềm năng vể kinh tế và khoa học - công nghệ của EU 29 II - TÌNH HÌNH FDI NÓi chung và đau tư trực TiẾP của eu NÓi RiÊNG TẠi ViỆT 1. Tình hình FDI nói chung tại Việt 2. Đẩu tư trực tiếp của EU vào Việt III - KHáì quát đau tư tùng 1. Đẩu tư trực tiếp của Pháp . 57 1 2. Đẩu tư trực tiếp của vương quốc Anh .60 3. Đẩu tư trực tiếp của Hà Lan .63 4. Đẩu tư trực của Cộng hoà Liên bang Đức .65 5. Đẩu tư trực tiếp của Thụy Điển .67 6. Đẩu tư trực tiếp của Đan Mạch .69 7. Đẩu tư trực tiếp của Italia .70 8. Đẩu tư trực tiếp của Bỉ .71 9. Đẩu tư trực tiếp của Luxembourg . 72 10. Đẩu tư trực tiếp của Áo .73 CHƯƠNG III TltiỂn VỌNG VÀ CÁc GiẢi PHÁP niu HÚT QUẢN LÝ NHẰM NÂNG cao HiỆU QuẢ Hầu T- của EU trong THỜi GiaN Tới VÀo ViỆT I. NHŨNG thuận lợi và khó khàn cho đau tư trực tiếp của eu vào việt 1. Những thuận 2. Những khó II. chủ trương và các giải PHÁP nhằm tàng cường huy động và sử dụng có hiệu quả FDI của eu vào việt NAM79 1. Chủ trương .79 2. Giải pháp vể thu hút vốn 3. Giải pháp quản lý sử dụng .87 KẾT TÀi LiỆu THam 2 LỜI NÓI ĐẨU Bước vào thế kỷ 21 Việt Nam đang đứng trước rất nhiều thòi cơ cũng như thách thức lớn đối với quá trình phát triển nền kinh tế xã hội của quá trình phát triển này vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng được khẳng định đối với nước ta đặc biệt sau cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 1997 khi mà lượng vốn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN