TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SỬ DỤNG QUỸ MỞ RỘNG

Tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ và sự cần thiết của Dự án luật đo đạc và bản đồ Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Nghị định 12); Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động đo đạc và bản đồ (sau đây viết tắt là Nghị định 30) là hai văn bản quy phạm pháp luật cao nhất trong lĩnh vực đo đạc và bản. | Hệ thống văn bản QPPL khung sau Nghị định 12 do Bộ TNMT phối hợp với các Bộ liên quan ban hành đã đầy đủ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ương theo Nghị định 12. Hệ thống văn bản phục vụ quản lý trực tiếp và tổ chức triển khai ở địa phương, cơ sở thuộc thẩm quyền ban hành của các Bộ, ngành khác và địa phương còn thiếu về số lượng và không đồng bộ, nhiều văn bản ban hành chậm và chưa đủ đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý toàn diện hoạt động đo đạc và bản đồ. Nguyên nhân của việc thiếu và chậm ban hành văn bản quản lý là do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, chưa có sự quan tâm đúng mức của các Bộ, ngành và địa phương đối với công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, chưa có sự chỉ đạo sát sao trong xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ quản lý. Các Bộ, ngành có hoạt động đo đạc và bản đồ không ban hành hoặc có ban hành nhưng chưa có sự phối hợp với Bộ TNMT trong xây dựng văn bản và theo dõi quản lý. Phần lớn các văn bản khác do các tỉnh ban hành chỉ phục vụ giải quyết những việc cần thiết, liên quan đến triển khai cụ thể, còn thiếu các văn bản phục vụ quản lý trực tiếp các hoạt động đo đạc và bản đồ; một số địa phương khi ban hành văn bản không gửi cho Bộ TNMT và các Bộ, ngành liên quan để phối hợp và theo dõi chỉ đạo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT