TAILIEUCHUNG - Quyết định số 115/2002/QĐ-UB

Quyết định số 115/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂNDÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 115 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 8 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Căn cứ Chỉ thị số 35 CT-TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 56 1998 NĐ-CP ngày 30 7 1998 của Chính phủ về quy định các hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng. Căn cứ Quyết định số 114 2002 QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội. Điều 2 Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 Các ông bà Chánh Văn phòng HDND và UBND Thành phố Trưởng Ban tổ chức Chính quyền Thành phố Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Thủ trưởng các Ban Ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH Hoàng Văn Nghiên QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 115 2002 QĐ-UB ngày 09 08 2002 của UBND Thành phố Hà Nội I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ 1. Chức năng Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố viết tắt là Hội đồng TĐKT Thành phố là cơ quan tư vấn của UBND Thành phố có chức năng giúp UBND Thành phố trong công tác thi đua khen thưởng. 2. Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố có các nhiệm vụ chủ yếu sau - Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước đảm bảo phong trào phát triển mạnh mẽ rộng khắp đúng hướng có chất lượng hiệu quả theo đường lối đổi mới mà Đảng Nhà nước và Nghị quyết Thành uỷ HĐND UBND đề ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN