TAILIEUCHUNG - Quyết định số 150/2002/QĐ-UB

Quyết định số 150/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 150 2002 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 13 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TNCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Theo Quyết định số 1523 QĐ-UB-NCVXngày 04 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng chấm giải văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 1740 QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi bổ sung thành viên Hội đồng chấm giải Giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Liên Hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố tại Văn bản số số 03 VHNTngày 30 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê duyệt Quy chế Giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh kèm theo quyết định này . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký . Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố Chủ tịch Liên Hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố và Tổng thư ký các Hội văn học nghệ thuật chuyên ngành thành viên các thành viên Hội đồng chấm giải Giải thưởng văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Nơi nhận - Như điều 3 - Thường trực Thành Ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - Ủy ban nhân dân thành phố - Ban Tổ chức Thành Ủy - Ban Tư tưởng Văn hóa Thành Ủy - Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân TP - Ban Tổ chức Chính quyền thành phố - Sở Văn hóa và Thông tin - VPHĐ-UB PVP VX - Tổ VX TM - Lưu VX-T KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tài ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ban hành kèm theo Quyết định số 150 2002 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN