TAILIEUCHUNG - Quyết định 177/QĐ-QLCL năm 2013

Quyết định 177/QĐ-QLCL năm 2013 phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành. | BỘ Y TÉ - BỘ. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRĨẺN nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 16 2013 TTLT-BYT- Hà Nội ngày 27 tháng 5 năm 2013 BNN PTNT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI Căn cứ Nghị định số 63 2012 NĐ-CP ngày 31 8 2012 của Chính phủ quy đính về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 01 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghị định số 75 2009 NĐ-CP ngày 10 9 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 01 2008 của Chính phủ Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm Căn cứ Pháp lệnh Thú y Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Cục trưởng Cục Thú y Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc phối hợp trong giám sát điều tra xử lý ổ dịch truyền thông đào tạo nghiên cứu khoa học về phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người giữa các đơn vị của ngành y tế và ngành nông nghiệp. Danh mục các bệnh lây truyền từ động vật sang người được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 2. Nội dung phối hợp 1. Giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người. 2. Tổ chức điều tra xử lý ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. 3. T ruyền thông phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. 4. Đào tạo và nghiên cứu khoa học về phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. Điều 3. Nguyên tắc thực hiện phối hợp 1. Bình đẳng tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích chung là bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 2. Bảo đảm tính chủ động kịp thời và liên tục đối với tất cả các hoạt động phối hợp. Chương II GIÁM SÁT BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI Điều 4. Nội dung phối hợp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    73    0
53    119    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.