TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhận thức mới về dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Từ việc phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, phân tích những nội dung mới và những vấn đề đặt ra trong nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, luận án đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH NGUYỄN ANH TUẤN NHẬN THỨC MỚI VÊ DÂN CHỦ XÂ HỐI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NÊN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM THÒI KỲ ĐOI MỚI TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC CHUYÊN NGÀNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Mã số 62 22 03 08 HÀ NỘI - 2016 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Viết Thông Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Từ năm 1986 việc đổi mới dân chủ hóa đời sống xã hội đã trở thành một trong những mối quan tâm thường trực trong nhận thức và hành động của Đảng. Theo đó 30 năm qua nhận thức lý luận về dân chủ xã hội chủ nghĩa XHCN đã có nhiều điểm mới thực tiễn xây dựng dân chủ XHCN ở nước ta đã có những đổi thay có tính bước ngoặt. Tuy nhiên những thành tựu của quá trình nhận thức và thực hiện xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta mới chỉ là bước đầu. Trong 30 năm qua trên nhiều khía cạnh quá trình nhận thức về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN còn nhiều thiếu sót hạn chế và nảy sinh không ít vấn đề gai góc phức tạp. Nhiều khía cạnh nội dung về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN chưa được nhận thức đầy đủ thể hiện sự phiến diện giáo điều máy móc dẫn đến thiếu thống nhất trong hành động gây lúng túng trong thực thi. Những vấn đề đó nếu không được nhận thức và giải quyết đúng đắn kịp thời thì sẽ là lực cản lớn cho sự phát triển đất nước sẽ là nguyên nhân trực tiếp gây ra những bất ổn về chính trị - xã hội đe dọa đến sự thành bại của công cuộc đổi mới sự tồn vong của chế độ XHCN và nền dân chủ XHCN ở nước ta. Thực tế đang đòi hỏi chúng ta phải có những tổng kết công phu trên phương diện lý luận và thực tiễn về dân chủ XHCN từ đó tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.