TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 69/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số: 69/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định, tiêu chuẩn khen thưởng các doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | CÔNG BÁO số 62 - 31 8 2009 1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 69 2009 QĐ-UBND Nha Trang ngày 18 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn khen thưởng các doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Căn cứ Quyết định số 990 QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Doanh nhân Việt Nam Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chuẩn xét khen thưởng các doanh nhân tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Sở Tài chính Cục trưởng Cục thuế Khánh Hòa Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh và thủ trưởng các sở ban ngành địa phương đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Võ Lâm Phi CÔNG BÁO số 62 - 31 8 2009 2 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA Kèm theo Quyết định số 69 2009 QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa là hình thức tuyên dương khen thưởng tôn vinh của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đối với