TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân bố: Giới thiệu - Th.S Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân bố gồm 5 chương với các nội dung chi tiết sau đây: Chương 1 - Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố, chương 2 - Cơ sở dữ liệu tập trung, chương 3 - Các mức trong suốt phân bố, chương 4 - Thiết kế cơ sở dữ liệu phân bố, chương 5 - Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mãnh. . | 07 05 14 TRƯỜNG CAO ĐẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÍ MINH Giảng Viên Lê Thị Minh Nguyện Email nguyenltm@ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN BỐ MSMH 1. PHÂN BỔ THỜI GIAN Số tín chỉ 3 2LT 1TH Số tiết Lý thuyết 30 tiết Thực hành 45 tiết Tự học 90 giờ 1 07 05 14 2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT Môn học trước 1. Cơ sở dữ liệu 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mục tiêu học phần Sau khi học xong môn học cơ sở dữ liệu phân bố sinh viên có thể Phân biệt được cơ sở dữ liệu phân bố và cơ sở dữ liệu tập trung. Nhận biết các tính chất và đặc điểm của hệ CSDL phân bố. Xử lý dữ liệu với các mức trong suốt khác nhau. Vẽ được cây phân mãnh các đoạn dữ liệu. Kiểm tra tính đúng của phân mãnh dữ liệu. Tối ưu hóa một truy vấn phân tán. Viết được code xử lý vấn tin dữ liệu phân bố theo một yêu cầu cụ thể. BB ta 4 J 2 07 05 14 Nội dung chi tiết học phần Chương I. Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố Định nghĩa cơ sở dữ liệu phân bố. Các đặc điểm của cơ sở dữ liệu phân bố so với cơ sở dữ liệu tập trung. Tại sao phải dùng cơ sở dữ liệu phân bố. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân bố. Nội dung chi tiết học phần Chương II. Cơ sở dữ liệu tập trung Tổng quan về cơ sở dữ liệu Các khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ Chuẩn hóa dữ liệu Các ràng buộc toàn vẹn Các phép toán đại số quan hệ Ngôn ngữ SQL Tổng quan về mạng máy tính Các loại mạng truyền thông Các giao thức và phiên Kiến trúc tham khảo ISO OSI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.