TAILIEUCHUNG - Sự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thôn - Trịnh Hòa Bình

Trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe của cư dân nông thôn sau một thời gian khủng hoảng đã dần được bảo đảm, đi vào ổn định và phát triển. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, nội dung bài viết "Sự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thôn" dưới đây. | Xã hội học số 2 58 1997 69 Sự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thôn TRỊNH HÒA BÌNH Trong điều kiện kinh tế thị trường ỏ nước ta hiện nay việc chăm sóc sức khỏe của c dân nông thôn sau một thời gian khủng hoảng đã dần dần đ Ợc bảm đảm đi vào ổn định và phát triển với những nét đặc tr ng đáng l u ý sau đây 1 Trong 10 năm Đổ i Mới dân c nói chung đã quen dần với vai trò của gia đình như là đơn vị sản xuất tự chủ đã và đang thích ứng với các điều kiện cạnh tranh phát triển thì đồng thời cũng đã thay đổi quan niệm và thói quen trông chờ vào Nhà n ớc trong các yêu cầu phục vụ y tế chăm sóc sức khỏe để quay trỏ lại với vai trò tích cực vốn có của gia đình trong các quan hệ này. Sự chuyển đổ i này có ý nghĩa rất lớn đối với mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bỏi khi trỏ lại với vai trò của mình mỗi gia đình không còn là đối t Ợng h ỏng thụ thụ động mà tham gia trực tiếp vào công việc này. 2 Nhờ chính sách mỏ cửa và sự cạnh tranh trong kinh tế thị tr ờng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ỏ nông thôn đã v ợt đ Ợc lên và có đủ khả năng đáp ứng về căn bản nhu cầu của xã hội và của mỗi gia đình trong các dịch vụ y tế. 3 Nếu nh trong suốt mấy chục năm bao cấp vai trò chăm sóc sức khỏe của gia đình đã lu mờ tr ớc hệ thống y tế nhà n ớc thì giờ đây đã nhận thấy mối t ơng quan thích đáng trong vai trò này gia đình hệ thống y tế cộng đồng nhà n ớc và t nhân cùng hợp thành một hệ thống gắn bó bổ sung cho nhau tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất định cho việc chăm sóc sức khỏe con người. Tuy nhiên các điều kiện kinh tế thị tr ờng ỏ n ớc ta cũng làm nảy sinh những vấn đề đáng l u ý Thứ nhất từ chế độ kinh tế tập trung bao cấp nhiều thập kỷ chuyển sang kinh tế thị tr ờng trong một thời gian t ơng đối ngắn nhiều mối quan hệ ch a đ Ợc điều chỉnh đồng bộ từ các cấp quản lý khác nhau cho nên đã gây ra nhiều điều bất hợp lý thậm chí là bất công trong đời sống xã hội ảnh h ỏng trực tiếp đến một số đông dân c . Chẳng hạn hàng chục triệu ng ời đã tham

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.