TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 67/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 67/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa đến năm 2020; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số 67 2011 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên ngày 30 tháng 12 năm 2011 QUYẾT định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa đến năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04 2008 NĐ-CP ngày 11 01 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ Căn cứ Thông tư số 01 2007 TT-BKH ngày 07 02 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ về việc lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thông tư số 03 2008 TT-BKH ngày 01 7 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04 2008 NĐ-CP ngày 11 01 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Căn cứ Quyết định số 58 2007 QĐ-TTg ngày 04 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 Căn cứ Quyết định số 1305 QĐ-UBND ngày 13 6 2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề cương và kinh phí lập dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Định Hóa đến năm 2020 Theo kết quả thẩm định của Hội đồng nghiệm thu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa đến năm 2020 và xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1975 SKHĐT-TH ngày 14 12 2011 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa đến năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tong thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.