TAILIEUCHUNG - Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 966/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số 966 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng ngày 22 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Chánh Văn phòng UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở Nội vụ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH Nơi nhận - Như điều 3 - TT Tỉnh ủy HĐND tỉnh - Chủ tịch PCT UBND tỉnh - Cục KSTTHC - Website VPUBND tỉnh - Trung tâm Công báo tỉnh - Cổng thông tin Điện tử tỉnh - Lưu VT PKSTTHC. Nguyễn Xuân Tiến THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỦ TỤC Hành chính bãi bỏ thuộc Thẩm quyền giải quyết của sở văn HÓA THỂ THAO Và du lịch tỉnh lâm đồng Ban hành kèm theo Quyết định số 966 QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI STT Tên thủ tục hành chính THỦ 1 rỤC HÀNH CHÍNH MỚI I Lĩnh vực Văn hóa 1 Tiếp nhận văn bản thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang thi người đẹp người mẫu. 2 Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi liên hoan II Lĩnh vực Thể dục Thể thao 1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.