TAILIEUCHUNG - Ebook Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo: Phần 2 - Nguyễn Xuân Khoa

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phương pháp phát triển từ ngữ, dạy trẻ nghe và phát âm đúng, chuẩn bị cho trẻ học đọc và học viết, giáo án về phương pháp phát triển tiếng, nội dung chi tiết. | Chương V PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIEN từ NGỬ I. Mửc độ nắm vững ý nghĩa từ vựng khải quát ở các lửa tuổi ỉ. Mức độ zézô không Cuối tuổi iẽn một đầu tụổi lẽn hai trê tương ứng tên gọi với một người cụ thề một đồ vật cụ thê Bà Hùng bàn bát Hùng cũng giống như Ba bàn bát . đều chi một vật cụ thể riêng biệt. 2. Mức độ thứ nhất cùa sự khái quát Cuối tuổi lên hai trè nám được mức độ thớ nhất cùa sự khái quát tức là tên gọi chung cùa đối tượng cùng loại đồ vật hành động tính chất Bóng chì một quà bóng bất kỳ nào Búp bè chì một con búp bê bất kỳ nào . 3. Mức dộ thứ hai cùa sự khải quát Trẻ nắm dược mức độ thứ hai cùa sự khái quát Quà có thể chi bất kỳ loại quà nào quà cam quả đu đù quà chuối. xe có thể chì bất kỳ loại xe nào xe ô tô xe xích lô. . Cam. đu đù chuôi mửc độ thứ nhất của sự khái quát Quà mức dộ thứ hai cùa sự khái quát. ì Xfin L p Phfđứ tftkũ. Sách đá đớn. f 134 Sô hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN http 4. Mức dụ thử ba cùa sự khái quát Trẻ khoáng 5 6 tuồi có thể nấm được mức độ thử ba cùa sự khái quát đồ vặt có thể chi đổ chơi búp bê. ô tỏ. máy bay. đổ gỗ giường tù bàn ghế. đồ nấu bép nổi. chào. bát. đĩa. . - Búp bẽ mửc độ thử nhất cùa sự khái quát. - Đổ chơi mửc độ thứ hai cùa sự khái quát. - Đồ vật mức độ thứ ba cùa sự khái quát. 5. Mức độ thứ tu cùa sự khái quát Mức độ thứ tư cùa sự khái quát là những từ biểu thị sự khải quát tối đa như Vặt chất hành động trạng thải chất lượng sô lượng quan hệ . Khà năng nám được múc độ thừ tư cùa sự khái quát xuất hiện vào tuổi thiếu niẻn. II. Từ ngử tích cực và từ ngữ thụ động Từ ngử tích cực là những từ mà người nói không những hiểu mà còn sử dụng được. Từ ngữ tích cực quyết định rất nhiều đến sự phong phú của từ ngủ. Từ ngủ thụ động là những từ mà người ta hiểu nhưng không sử dụng dược. Từ ngử thụ động nhiéu hơn từ ngữ tích cực. nó bao gắm cà những từ mà người ta đoán biết được khi đọc sách những từ mà người ta nhđ đến nghĩa cùa nó khi nghe thảy. Chuyên từ từ ngừ thụ động sang từ ngữ tích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.