TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 66/2013/QĐ-UBND

Quyết định số: 66/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối thoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số 66 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Nai ngày 22 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động đối thoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Quyết định số 67 2011 QĐ-TTg ngày 12 12 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 682 TTr-SNgV ngày 28 6 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thống nhất quản lý to chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 mười ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48 2006 QĐ-UBND Jigay 31 5 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Ngoại giao - Cục Kiểm tra Văn bản Bộ Tư pháp - TT. Tỉnh ủy TT. HĐnD tỉnh - Chủ tịnh các Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Sở Tư pháp - Trung tâm công báo tỉnh - Lưu Vt th. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc quy chế Thống nhất quản lý tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành kèm theo Quyết định số 66 2013 QĐ-UBND ngày 22 10 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý tham quyền quyết định và trách nhiệm to chức

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.