TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 09/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2012, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 09 2013 QĐ-UBND Vĩnh Long ngày 07 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về mức hỗ trợ mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý người bán dâm đang giáo dục chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm mức chi cho tổ công tác quản lý cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 20 2012 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 02 12 2004 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27 2012 TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 02 2012 của Bộ Tài chính Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh chế độ đóng góp và miễn giảm hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bo sung Điểm a Khoản 1 Phần III Quy định về mức hỗ trợ mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý người bán dâm đang giáo dục chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -Lao động xã hội cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm mức chi cho tổ công tác quản lý cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 20 2012 QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sau đây gọi tắt là Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20 2012 QĐ-UBND như sau a Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ tiền ăn đối với người thuộc hộ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.