TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 66/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Đất đai, năm 2003; Luật Tài nguyên nước, năm 1998; Luật Khoáng sản, năm 2010; Luật Bảo vệ Môi trường, năm 2005;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số 66 2011 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên ngày 28 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thu thập quản lý cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 Luật Tài nguyên nước năm 1998 Luật Khoáng sản năm 2010 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 Căn cứ Nghị định số 102 2008 NĐ-CP ngày 15 9 2008 của Chính phủ về việc thu thập quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Căn cứ Thông tư số 07 2009 TT-BTNMT ngày 10 7 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102 2008 NĐ-CP về việc thu thập quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 659 TTr- STNMT ngày 16 12 2011 về việc ban hành Quy chế thu thập quản lý cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Công văn số 1739 STP-XDVB ngày 28 11 2011 của Sở Tư pháp về việc thẩm định văn bản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập quản lý cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm to chức triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thủ trưởng các Sở ban ngành của tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố thị xã Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã phường thị trấn Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Đã ký Dương Ngọc Long QUY CHẾ Thu thập quản lý cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.