TAILIEUCHUNG - Biến đổi kinh tế, xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn, đô thị ở miền Bắc Việt Nam - Nguyễn Văn Chính

Bài viết "Biến đổi kinh tế, xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn, đô thị ở miền Bắc Việt Nam" trình bày những quan sát thực địa hiện tượng những người nông dân đến kiếm việc ở Hà Nội, phân bố các nguồn sản xuất ở khu vực đồng bằng sông Hồng và ở tỉnh Thanh Hóa. nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết. | Xã hội học thực nghiệm Xã hội học số 2 - 1997 25 BIẾN ĐỔI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VẤN ĐỀ DI CHUYỂN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM NGUYỄN VĂN CHÍNH I. ĐẶT VẤN ĐỀ Sự có mặt ngày càng đông những người lao động từ khu vực nông thôn tìm kiếm việc làm ở các thành phố là một hiện tượng nổi bật ở các đô thị trong cả nước 1 . Riêng ở bài viết này chúng tôi tập trung nghiên hiện tượng di dân ở các tỉnh miền Bắc. Các thảo luận có tính lý thuyết về vấn đề di chuyển nông thôn - đô thị nói chung mang lại cơ sở cho việc xem xét sự xuất hiện ngày càng tăng hiện tượng di chuyển theo mùa vụ ở Việt Nam. Rõ ràng chúng ta không thể chối bỏ yếu tố nhà nước trong việc quyết định thành công trong việc hạn chế di chuyển nông thôn - đô thị trong quá khứ nhưng lại không kiểm soát có hiệu lực dòng di chuyển nông thôn - đô thị gần đây Sự tranh luận có thể vượt xa hơn vấn đề vai trò Nhà nước đơn thuần tới bối cảnh của một nền kinh tế - xã hội đang trong quá trình quá độ từ phương thức sản xuất tập thể sang hộ gia đình cá nhân như là hậu quả của các cải cách kinh tế từ giữa những năm 80 tới nay. Do vậy bài viết của tôi về hiện tượng này nhằm vào việc xem xét vấn đề di chuyển nông thôn - đô thị gần đây trong mối quan hệ với cấu trúc đang thay đổi của nền sản xuất nông nghiệp ở Bắc Việt Nam trong đó hộ gia đình nông dân cá thể trở thành đơn vị có ý nghĩa quyết dịnh đến phương thức di chuyển lao động nông thôn - đô thị. Quá trình quyết định di chuyển thực chất là sự phản ánh trung thành việc tổ chức lao động trong các hộ gia đình nông dân trong điều kiện của một nền kinh tế quá độ. Tác động có tính chất cấu trúc của nền sản xuất nông nghiệp được kết tinh lại thông qua các cá nhân theo suy nghĩ của tôi có ý nghĩa quan trọng trong khi xem xét hiện tượng di chuyển lao động ở Bắc Việt Nam. Bài viết này trước hết trình bày những quan sát thực địa hiện tượng những người nông dân đến kiếm việc ở Hà Nội sau đó trở lại phân tích sự phân bố các nguồn sản xuất ở khu vực đồng bằng sông Hồng và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.