TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 08/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 08 2013 QĐ-UBND Vĩnh Long ngày 03 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận hướng dẫn chấm điểm và trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Thông tư số 02 2013 TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn trình tự thủ tục xét và công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Thực hiện Chỉ thị số 01-CT TU ngày 10 tháng 9 năm 1996 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn công nhận hướng dẫn chấm điểm và trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu Phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điều 2. 1. Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động thực hiện từng năm. 2. Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận To quốc Việt Nam tỉnh thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh có liên quan Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.