TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 63/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số: 63/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trình tự, thủ tục đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Số 63 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nha Trang ngày 21 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đăng ký thuế và trình tự thủ tục đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Quyết định số 93 2007 QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Căn cứ Thông tư liên tịch số 05 2008 TTLT BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh đăng ký thuế và đăng ký cOn dấu đối với doanh nghiệp thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đăng ký thuế và trình tự thủ tục đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 20 2008 QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Uy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một của liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh đăng ký thuế và khắc dấu đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Điều 3. Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh Giám đốc các Sở Nội vụ Kế hoạch và Đầu tư Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Giám đốc Công an tỉnh Thủ trưởng các đơn vị và các tô chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.