TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút FDI vào phát triển kinh tế - xã hội tại một vùng lãnh thổ của Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ; đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách tích cực thu hút FDI nhiều hơn nữa trong thời gian tới. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN NGHĨA HÒA THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số 62 31 04 10 HÀ NỘI - 2016 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học . Trần Thị Minh Châu Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vào lúc giờ ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua mặc dù việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào vùng Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều thành quả quan trọng đã thu hút được 272 dự án FDI với số vốn đăng ký gần 25 tỷ USD tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng nhưng việc thu hút FDI vào vùng Bắc Trung Bộ thời gian qua còn nhiều bất cập đã bộc lộ những hạn chế như tỷ lệ dự án sử dụng công nghệ cao còn thấp chưa thu hút được công nghệ nguồn FDI chỉ tập trung ở ngành chế biến chế tạo dịch vụ cần vốn lớn mức độ lan toả công nghệ thấp cơ cấu đầu tư chưa cân đối Việc chưa chú ý đến hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai khoáng sản. Còn tồn tại hoạt động chuyển giá không bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động về giờ làm việc tiền công phúc lợi dẫn đến việc đình công bãi công vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn khá phổ biến. Đây là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu tìm giải pháp để đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư này trong thời gian tới. Để góp phần vào giải quyết vấn đề trên nghiên cứu sinh chọn đề tài Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút FDI vào phát triển kinh tế - xã hội tại một vùng lãnh thổ của Việt Nam phân

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.