TAILIEUCHUNG - Ebook Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo: Phần 1 - Nguyễn Xuân Khoa

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo" trình bày các nội dung: Phát triển tiếng cho trẻ hài nhi (từ 1-2 tuổi), phương pháp phát triển lời nói mạch lạc, phương pháp dạy trẻ đặt câu. nội dung chi tiết. | NGUYỄN XUÂN KHOA Phương pháp PHÁT THIẾN NGỘN NGỮ CHO TRE MAU GIAO SP nHflXUÃTBfln8fllHQCSƯPHfllĩl Sô hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN http NGUYỄN XUÂN KHOA PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM Sô hoa bơi Trung tâm Học liêu - ĐH TN http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.