TAILIEUCHUNG - Đề thi - Đáp án môn Tiếng Đức - Tốt nghiệp THPT ( 2013 ) Mã đề 182

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ĐỨC Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 182 Chọn câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa (ứng với A hoặc B, C, D) trong các phương án sắp xếp trật tự từ trong các câu sau. Câu 1: A. Heute Abend ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin. B. Ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin heute Abend. C. Ich heute Abend bleibe mit meiner Freundin zu Hause. D. Heute Abend. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ______ Môn thi TIẾNG ĐỨC ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 04 trang Mã đề thi 182 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Chọn câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa ứng với A hoặc B C D trong các phương án sắp xếp trật tự từ trong các câu sau. Câu 1 A. Heute Abend ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin. B. Ich bleibe zu Hause mit meiner Freundin heute Abend. C. Ich heute Abend bleibe mit meiner Freundin zu Hause. D. Heute Abend bleibe ich mit meiner Freundin zu Hause. Câu 2 A. Er versteht nicht warum er nicht spielen darf. B. Warum er darf nicht spielen versteht er nicht. C. Er versteht nicht warum er spielen nicht darf. D. Warum er nicht spielen darf er versteht nicht. Câu 3 A. Zum Geburtstag hat er mir einen sehr schonen Ring geschenkt. B. Er hat mir geschenkt zum Geburtstag einen sehr schonen Ring. C. Zum Geburtstag hat mir er einen sehr schonen Ring geschenkt. D. Er hat zum Geburtstag mir einen sehr schonen Ring geschenkt. Câu 4 A. Nicht mit dem Bus ich fahre sondern mit dem Rad zur Schule. B. Ich fahre nicht mit dem Bus sondern mit dem Rad zur Schule. C. Nicht mit dem Bus zur Schule sondern mit dem Rad ich fahre. D. Ich fahre zur Schule mit dem Rad nicht mit dem Bus sondern. Chọn phương án đúng ứng với A hoặc B C D cho các câu sau. Câu 5 Hast du noch Lust einen Spaziergang A. auf B. uber C. fur D. mit Câu 6 Anfang konnten die Eltern nicht verstehen warum Anna schon mit 17 Jahren eine eigene Wohnung haben wollte. A. Nach B. Beim C. Am D. Im Câu 7 Als FuBballprofi man jeden Tag hart trainieren. A. darf B. muss C. will D. kann Câu 8 Ich mochte mich ganz herzlich Ihnen fur Ihre freundliche Hilfe bedanken. A. zu B. an C. mit D. bei Câu 9 Dieses Hotel ist zu teuer. Gibt es hier kein A. billigeres B. billige C. billigste D. billiger Câu 10 Hat das Konzert gefallen A. dein B. du C. dich D. dir Câu 11 Meine Schwester arbeitet einer groBen amerikanischen Firma Hamburg. A. bei . nach B. fur . in

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.