TAILIEUCHUNG - 12 bài ca dao đề tài đợi chờ- hẹn chờ

Nước trong xanh bên thành con yến trắng Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm. Anh đi mô không bóng không tăm, Năm canh em đợi ruột tằm héo hon. Một vũng nước trong, mười dòng nước đục, Một trăm người tục, một chục người thanh. Biết bao gan ruột gởi mình? | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V z i 1 4-X J A 4- 1 A 1 Ca dao đê tài đợi chờ 17 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 1. Nước trong xanh bên thành con yến trắng Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm. Anh đi mô không bóng không tăm Năm canh em đợi ruột tằm héo hon. Một vũng nước trong mười dòng nước đục Một trăm người tục một chục người thanh. Biết bao gan ruột gởi mình Mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên Quân Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc Địa sinh thảo hà thảo vô căn Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng. Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian Nhật mang mang hề bất kiến tiêu tức Dạ trầm trầm bất kiến vãng lai Em có thương thì phải nguyện như ai Chớ có thấy non cao mà sấp mặt Chớ có thấy biển rộng sông dài mà sấp lưng. Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp Anh qua không kịp tội lắm em ơi Nghĩa tào khang ai mà vội dứt đêm nằm tấm tức luỵ nhỏ tuôi rơi Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời Dầu có xa nhau đi nữa cũng bởi ông Trời mà ra. 2. Nào khi gánh nặng anh chờ Qua cầu anh đợi bây giờ em quên Kiếp nầy đã lỡ làng duyên Kiếp sau xin đợi cửu tuyền gặp nhau 3. Nào khi gánh nặng anh chờ 2 Qua trưông anh đợi bây giờ nghe ai 4. Ngọc còn ẩn đá chờ vàng Anh còn ở vậy đợi nàng lớn khôn. 5. Ngọc còn ẩn bóng cây tùng Thuyền quyên đợi khách bóng anh hùng vãng lai 6. Ngọc còn ẩn bóng cây tùng 2 Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi. 7. Ngọc lành còn đợi giá cao Kim vàng còn đợi lụa đào mới .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.