TAILIEUCHUNG - Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay - Mạc Tuấn Linh

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, nội dung bài viết "Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày những khó khăn và thách thức của nền kinh tế của nước ta, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta. | Diễn đàn. Xã hội học số 2 - 1997 15 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY MẠC TUẤN LINH Đường lối đổi mới của Đảng đã đưa đến sự biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội nước ta. Nhờ có đổi mới nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định. Nếu như thời kỳ 1986 - 1990 tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm là 3 25 thì thời kỳ 1991 - 1995 tốc độ này là 8 2 . Riêng năm 1995 tốc độ tăng GDP đạt 9 5 . Một trong những thành tựu nổi bật nhất của đổi mới kinh tế ở nước ta là kiềm chế và kiểm soạt được lạm phát. Lạm phát đã bị đẩy lùi từ 74 7 năm 1986 xuống còn 67 1 năm 1991 và còn 12 7 năm 1995. Thành tựu này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh cảu một nền kinh tế đang chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường mà nhiều nước cũng trải qua quá trình này nhưng không đạt được. Chính sách đổi mới đã tác động tích cực tới tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ 1991 - 1995 đạt mức 4 5 . Sản xuất lương thực không những đáp ứng nhu cầu trong nước đảm bảo được an ninh lượng thực quốc gia mà còn xuất khẩu được mỗi năm khoảng 2 triệu tấn gạo. Đầu tư toàn xã hội bằng nhiều nguồn vốn khác nhau đã tăng lên khá nhanh và năm 1995 đạt 27 4 so với GDP. Nhiều công t rình thuộc kết cấu hạ tầng và cơ sở kỹ thuật trọng yếu đã được xây dựng tạo thêm sức mạnh vật chất và thế cân đối mới cho bước phát triển tiếp theo. Tăng trưởng kinh tế đã góp phần tích cực để cải thiện và nâng cao đời sống của các tầng lớp dân cư. Nhìn chung mặt bằng mức sống của các tầng lớp dân cư kể cả tầng lớp nghèo nhất đều được nâng lên. Do sự phát triển kinh tế nhiều khu công nghiệp mới nhiều ngành nghề mới đã được mở ra đã tạo thêm được nhiều chỗ làm việc cho lao động xã hội. Đổi mới đã tạo ra quan niệm mới về việc làm ở nước ta. Theo quan niệm mới này mọi việc làm có ích được phát luật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.