TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 60/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 60/2015/QĐ-UBND hủy bỏ khoản 3 và khoản 4, điều 4 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số 60 2015 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng ngày 25 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Hủy bỏ khoản 3 và khoản 4 điều 4 Quyết định số 41 2012 QĐ-UBND ngày tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26 2008 QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 64 2014 QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 Căn cứ Nghị định 62 2015 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hủy bỏ khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký các nội dung khác của Quy chế phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 41 2012 QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Tư pháp Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thủ trưởng các Sở ban ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Đà Lạt Bảo Lộc và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận. - Bộ Tư pháp TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Tổng Cục THADS - BTP - Cục Kiểm tra văn bản - BTP - TT Tỉnh ủy TT HĐND tỉnh - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Viện KSND tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh - Như Điều 3 - Trung tâm Công báo tỉnh - Lưu VT NC. Đoàn Văn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.