TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Vai trò của an sinh xã hội đối với tiến bộ xã hội ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận về vai trò ASXH đối với TBXH và đánh giá thực trạng vai trò của ASXH đối với TBXH ở Việt Nam trong những năm qua, luận án đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của ASXH đối với TBXH ở nước ta hiện nay. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TIẾN HÙNG VAI TRÒ CỦA AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI TIẾN BỘ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử Mã số 62 22 03 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2016 2 Công trình được hoàn thành tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học 1. . Lương Đình Hải 2. TS. Nguyễn Đình Hòa Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Vào hồi giờ ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lịch sử xã hội loài người nói chung vận động theo hướng tiến bộ mỗi giai đoạn vận động và phát triển của xã hội có thể theo những xu hướng khác nhau nhưng xét đến cùng đều là những nấc thang của sự tiến bộ xã hội TBXH . Tiến bộ xã hội được đánh giá thông qua sự phát triển con người là khả năng đáp ứng các nhu cầu vật chất tinh thần của con người ngày càng cao. Tuy nhiên ở nhiều quốc gia dân tộc không phải tất cả mọi nhu cầu của con người đều đã được đáp ứng do trình độ phát triển kinh tế do sự hạn chế bởi các thể chế chính trị sự tồn tại các quan điểm mâu thuẫn nhau. Bên cạnh đó ở nhiều quốc gia lại tồn tại tình trạng bất bình đẳng nghèo đói dịch bệnh thiên tai địch họa khủng hoảng kinh tế. Do vậy việc đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần đảm bảo cho sự phát triển hài hòa của sự TBXH vẫn còn hạn chế ở những mức độ khác nhau. Để khắc phục những hạn chế đó các quốc gia đã sử dụng nhiều cách thức khác nhau để giải quyết các vấn đề xã hội trong đó an sinh xã hội ASXH được coi như cách thức cơ bản góp phần thúc đẩy sự phát triển và TBXH. An sinh xã hội được xem là một giá đỡ một lưới an toàn để tăng cường khả năng ngăn ngừa chống đỡ giảm nhẹ khắc phục những rủi ro gặp phải trong cuộc sống đảm bảo cho các cá nhân các giai tầng xã hội có điều kiện cơ hội phát .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.