TAILIEUCHUNG - Ca dao dân ca đề tài đợi chờ tình yêu

Mình về mình bỏ ta đây Như con tơ rối gỡ ngày nào xong. Mình về chốn cũ lầu rồng Để trăng đợi gió để rồng đợi mây Mình về đường ấy hôm nay Mà chưa đưa gối đầu tay cho mình! 2. Nước dưới sông lững lờ Gió đưa mây vật vờ Tơ duyên đã sờ sờ, | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V z i 1 4-X J A 4- 1 A 1 z Ca dao đê tài đợi chờ 16 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 1. Mình vê mình bỏ ta đây Như con tơ rối gỡ ngày nào xong. Mình vê chốn cũ lầu rồng Để trăng đợi gió để rồng đợi mây Mình vê đường ấy hôm nay Mà chưa đưa gối đầu tay cho mình 2. Nước dưới sông lững lờ Gió đưa mây vật vờ Tơ duyên đã sờ sờ Qua đay bậu đó còn chờ đợi chi 3. Nước khe trên chảy xuống đồng bằng Ta nhất tâm đợi bạn bạn dùng dằng đợi ai 4. Nước không chân sao rằng nước đứng Cá không giò sao gọi cá leo Anh mà đối đặng em thả chèo đợi anh 5. Nước mắm ngon dầm con cá đối 3 Nhắn với nàng để tối anh qua 6. Nước mắm ngon dầm con cá đối 7 Nhắn với nàng để tối anh qua 7. Nước ròng rồi nước đi xa Chèo mau anh đợi thuyền ta cùng về. 8. Nước ròng bìm bịp kêu hoài Đợi em chưa thấy hái xoài nhậu chơi. 9. Nước ròng bìm bịp kêu hoài 5 Đợi em chưa thấy hái xoài nhậu chơi. 10. Nước sông lấp xấp bờ biền Người ta sang cả em cắm thuyền đợi ai 11. Nước trong còn ở nguồn xanh Trà thơm có đợi chén sành hay không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.