TAILIEUCHUNG - Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Những NLCB của CN Mác – Lênin: Chương V trình bày nội dung của học thuyết giá trị thặng dư như sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản, sản xuất giá trị thặng dư, tiền công trong chủ nghĩa Tư bản, tích luỹ Tư bản chủ nghĩa. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HN BỘ MÔN NGUYÊN LÝ MAC - LÊNIN CHƯƠNG V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ HÀ NỘI 2011 HOC THUYET GIÁ TRI THANG DƯ SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ QUY LUẬT KINH TẾ TUYỆT ĐỐI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Nội dung I. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản II .Sản xuất giá trị thặng dư III. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản IV. Tích luỹ tư bản chủ nghĩa SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ QUY LUẬT KINH TẾ TUYỆT ĐỐI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Mục tiêu 1. Hiểu rõ được công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó; Hiểu được hàng hoá sức lao động và quá trình sản xuất giá trị thặng dư. 2. Nắm được bản chất của TB, TBBB, TBKB; tỷ suất giá trị thặng dư, khối lượng giá trị thặng dư; Hai PP SX giá trị thặng dư và quy luật giá trị thăng dư. 3. Nắm được bản chất của tiền công và các hình thức cơ bản của tiền công trong CNTB 4. Hiểu được tích luỹ tư bản và quy luật chung của tích luỹ tư bản. I. SỰ CHUYỂN HÓA TIỀN THÀNH TB Tiền là hình thái giá trị cuối cùng của sản xuất và lưu thông hàng hóa giản đơn đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Tiền trong lưu thông hàng hóa giản đơn vận động theo công thức: H-T-H. Tiền trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vận động theo công thức: T - H - T’ 1. Công thức chung của tư bản a) So sánh hai công thức H – T – H // T - H - T’ Giống: đều có hai yếu tố hàng và tiền; đều chứa đựng hai hành vi: mua và bán. Khác : Lưu thông HH giản đơn bắt đầu bằng hành vi bán (H - T) và kết thúc bằng hành vi mua (T - H), điểm xuất phát và điểm kết thúc đều là hàng hóa, tiền chỉ đóng vai trò trung gian, mục đích là giá trị sử dụng. Lưu thông của TB bắt đầu bằng hành vi mua (T - H) và kết thúc bằng hành vi bán (H - T’), tiền vừa là điểm xuất phát, vừa là điểm kết thúc, còn hàng hóa đóng vai trò trung gian., mục đích của lưu thông tư bản là giá trị, và giá trị lớn hơn. a) So sánh hai công thức H – T – H // T - H - T’ Giống Khác * TB theo T-H-T’, T’ = T + t; t là số tiền trội hơn - giá trị thặng dư (m)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.