TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 57/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “mác mác đơn dương”; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 57 2015 QĐ-UBND Đà Lạt ngày 12 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 103 2006 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Căn cứ Thông tư số 01 2007 TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103 2006 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp - Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ - TTTU TT HĐND tỉnh - CT các PCT UBND tỉnh - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ Đoàn Văn Việt - Như Điều 3 - Website Chính phủ - Trung tâm Công báo tỉnh - Website VP UBND tỉnh - Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng - Lưu VT VXi. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG Ban hành theo Quyết định số 57 2015 QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích ý nghĩa Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương cùng xây dựng sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.