TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 18/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 18/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 18 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 18 tháng 8 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V v ban hành Quy chế Quản lý vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử một cửa điện tử liên thông trong các co quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 12 2004 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Căn cứ Nghị định số 43 2011 NĐ-CP ngày 13 6 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Căn cứ Quyết định số 09 2015 QĐ-TTg ngày 25 3 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo Tờ trình số 459 TTr-STTT ngày 31 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 mười ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Các Ông Bà Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thủ trưởng các Sở ban ngành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã thành phố Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã phường thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Kpă Thuyên ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Quản lý vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.